Meer structuur en overzicht door XA Flow!
Meer structuur en overzicht door XA Flow!

Licentievoorwaarden

DIT SOFTWARELICENTIECONTRACT (“Overeenkomst”) IS VAN KRACHT VANAF HET
MOMENT DAT U BEVESTIGT MET DE INHOUD AKKOORD TE ZIJN OP DE MANIER
ZOALS HIERONDER IS AANGEGEVEN. DE OVEREENKOMST KOMT DAN TOT STAND
TUSSEN XA DOCUMENT SOLUTIONS B.V. (hierna: “Leverancier”) EEN NEDERLANDSE
VENNOOTSCHAP GEVESTIGD IN AMERSFOORT (NEDERLAND) EN U DAN WEL DE
ONDERNEMING OF DE ORGANISATIE DIE U VERTEGENWOORDIGT (verder ook aan te
duiden met “Cliënt”).

VOOR LEZING EN AKKOORDVERKLARING VAN DIT LICENTIECONTRACT HEBT U VAN
DE SPECIFICATIES VAN DE GEWENSTE GEBRUIKERSMODULE VAN HET
SOFTWAREPROGRAMMA FLOWIZE (hierna: de “Software”)
KENNIS GENOMEN EN UIT DE TER BESCHIKKING STAANDE MODULES EEN
WELOVERWOGEN KEUZE GEMAAKT. UW KEUZE VOOR DIE MODULE VAN DIT
SOFTWAREPROGRAMMA EN DE TER BESCHIKKINGSTELLING ERVAN DOOR DE
VENNOOTSCHAP XA DOCUMENT SOLUTIONS B.V. WORDEN BEHEERST DOOR
DE CONDITIES VAN DEZE OVEREENKOMST.

LET OP:
LEVERANCIER HEEFT DE VOLLEDIGE VRIJHEID DE SOFTWARE EN/OF DE
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN TIJD TOT TIJD TE WIJZIGEN ZONDER DAT TEVOREN
KENBAAR TE HEBBEN GEMAAKT.

ARTIKEL 1. LICENTIE
1.1. Leverancier verleent hierbij aan Cliënt, gelijk Cliënt aanvaardt, een beperkt, nietexclusief,
niet-overdraagbaar en niet-sublicentiëerbaar gebruiksrecht (hierna:
Licentie) om de Software te gebruiken zolang Cliënt zijn verplichtingen uit deze
Overeenkomst nakomt.

1.2. De Software is nader gespecificeerd zoals geregistreerd in het digitale account
van Cliënt bij Leverancier. Op deze gespecificeerde software wordt in deze
Overeenkomst met Software gedoeld.

1.3. De Software zal aan Cliënt ter beschikking worden gesteld door middel van een
elektronisch downloadsysteem, zodra Cliënt de volledige gegevens op de
voorgeschreven wijze in diens account bij Leverancier heeft verstrekt en die
registratie door Leverancier is aanvaard.

1.4. Tevens verkrijgt Cliënt na de sub 1.3 bedoelde aanvaarding toegang tot digitaal
beschikbare documentatie van Leverancier, die het gebruik van de Software
faciliteren en ondersteunen tijdens de Licentie (hierna: Documentatie).

1.5. Onder Cliënt wordt in deze Overeenkomst mede verstaan, voor zover nodig, de
door Cliënt geautoriseerde gebruikers, die door Leverancier zijn aanvaard.

1.6 XA Flow is een merknaam van XA DOCUMENT SOLUTIONS B.V., waarmee het
softwareprogramma (de Software) Flowize wordt aangeduid.

ARTIKEL 2. STAAT VAN DE SOFTWARE
2.1 De Software wordt aan Cliënt in gebruik gegeven in de staat, waarin de Software
standaard voor alle gebruikers verkeert op het moment van sluiten van de
Overeenkomst zonder enige verdere verplichting voor Leverancier ten aanzien
van de werking ervan en ten aanzien van fouten en/of gebreken in de Software.
Cliënt heeft geen aanspraak op garantie, ondersteuning terzake of enige
schadevergoeding jegens Leverancier, behalve op hetgeen in deze
Overeenkomst is bepaald.

2.2 Leverancier is geheel vrij tijdens de duur van de Overeenkomst de Software aan
te passen, te wijzigen, te verbeteren en/of te beperken, op welke manier dan
ook en al dan niet vanwege fouten en/of gebreken dan wel nieuwe beschikbare
technieken, zonder dat Cliënt enige compensatie voor reeds voldane
Licentievergoedingen daaraan ontleent en evenmin enige aanspraak op
schadevergoeding heeft.

2.3 Cliënt is gerechtigd verdergaande specificaties van de Software aan te vragen of
een meer uitgebreide module (zogenaamde “upgrade”) in plaats van de
gebruikte versie van de Software door dit kenbaar te maken op de
voorgeschreven wijze in diens account bij Leverancier. Na aanvaarding door
Leverancier wordt het gebruiksrecht voor die versie van de Software aan cliënt
verleend tegen de daarvoor geldende Licentievergoedingen en overigens op
basis van dezelfde condities van deze Overeenkomst.

2.4 De volgens sub 2.2 en 2.3 gelicentieerde versie respectievelijk module worden
geacht onder de definitie van de Software te zijn gerangschikt vanaf het moment
van ingebruikgave aan Cliënt.

ARTIKEL 3. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De Overeenkomst vangt aan zodra Leverancier de in artikel 1.3 bedoelde
registratie van Cliënt heeft aanvaard. De Overeenkomst duurt voort voor de duur
van de periode, zoals vermeld in het account van Cliënt bij Leverancier (hierna:
“Licentieperiode”).

3.2 De Overeenkomst wordt telkens met eenzelfde Licentieperiode verlengd, tenzij
voor afloop Cliënt de Overeenkomst heeft opgezegd op de voorgeschreven wijze
in diens account bij Leverancier dan wel een van de situaties sub 3.3 zich heeft
voorgedaan.

3.3 Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, geheel of
gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling te beëindigen, indien Cliënt– al dan niet
voorlopig – surseance van betaling heeft aangevraagd, van Cliënt het faillissement is aangevraagd,
indien de onderneming van Cliënt wordt geliquideerd
of beëindigd dan wel Cliënt in strijd handelt met enige verplichting uit de Overeenkomst.

3.4 Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst eindigt het gebruiksrecht van de
Software voor Cliënt met onmiddellijke ingang zonder dat daarvoor enige voorafgaande
opzegging van Leverancier is vereist.

ARTIKEL 4. LICENTIEVERGOEDING
4.1 Cliënt is voor de Licentie de vergoeding in Euro’s verschuldigd, zoals deze tijdens
de Overeenkomst voor de Licentieperiode geldt voor alle gebruikers van de
Software en ook op de website van Leverancier is gepubliceerd (hierna:
Licentievergoeding), te verhogen met BTW en eventuele andere belastingen en/of heffingen
van overheidswege die Leverancier verplicht is in rekening te brengen.
De Licentievergoeding is tevens bevestigd op het account van Cliënt.

4.2 De Licentievergoeding met BTW en eventuele andere belastingen en/of heffingen
dient telkens voorafgaand aan de Licentieperiode door Leverancier te zijn
ontvangen, bij gebreke waarvan Leverancier gerechtigd is de beschikbaarstelling
van de Software op te schorten zonder Cliënt daarvoor tevoren te waarschuwen
of daarover te berichten dan wel Leverancier gerechtigd is de Overeenkomst
onmiddellijk te beëindigen conform artikel 3.3.

4.3 Voor zover over de Licentievergoeding naast BTW nog andere belastingen en/of
heffingen verschuldigd mogen zijn, komen deze geheel voor rekening van Cliënt
en Cliënt dient Leverancier daarvoor te vrijwaren.

ARTIKEL 5. INHOUD LICENTIE
5.1 De verplichting tot terbeschikkingstelling door Leverancier en het Licentierecht
van Cliënt strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de
Software. Het Licentierecht van Cliënt strekt zich niet uit tot de broncode van de
Software.

5.2 De Licentie omvat tevens de ter beschikkingstelling van nieuwe versies van de
Software tijdens de Overeenkomst. De terbeschikkingstelling van nieuwe versies
aan Cliënt vindt plaats op een wijze en moment ter vrije keuze van Leverancier.
Leverancier kan uit een vorige versie van de Software de functionaliteit
ongewijzigd overnemen maar staat er niet voor in, dat elke nieuwe versie
dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie van de Software.

5.3 Leverancier is niet gehouden de Software op de infrastructuur van Cliënt te
installeren. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de
door Cliënt gebruikte infrastructuur.

5.4 Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het beheer en het gebruik van de Software.
Leverancier is niet verplicht tot het uitvoeren van enige dataconversie bij Cliënt
en evenmin tot het vervangen of herstellen van data of databestanden van
Cliënt. Voorts kan Leverancier niet worden verplicht tot het ter beschikking
stellen van back-up, uitwijk- of recoverydiensten.

5.5 Leverancier is steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen ter
bescherming van de Software tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik
op een andere wijze of voor andere doeleinden dan in de Overeenkomst is
voorzien. Cliënt zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de
Software te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

5.6 Cliënt mag de Software uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen
onderneming of organisatie gebruiken en uitsluitend voor zover dat noodzakelijk
is voor het beoogde gebruik. Cliënt zal de Software niet gebruiken ten behoeve
van derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-a-Service’ (SaaS) of
‘Outsourcing’. Het is Cliënt nimmer toegestaan de Software te verkopen, te
verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke
wijze, voor welk doel en onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde
te stellen.

5.7 Uitdrukkelijk is tussen partijen overeengekomen, dat de Overeenkomst met de
verleende Licentie van de Software aan Cliënt nimmer als koopovereenkomst
wordt beschouwd. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is
uitdrukkelijk uitgesloten conform ook het bepaalde in artikel 13.1.

5.8 Cliënt zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook
op het recht tot gebruik van de Software steeds stipt naleven.

5.9 Rechten niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst aan Cliënt verleend, zijn
voorbehouden aan Leverancier.

ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EIGENDOM
6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder met name het auteursrecht
en het merkenrecht op de Software, Documentatie en andere gegevens,
informatie dergelijke, de Software betreffende berusten uitsluitend bij
Leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

6.2 Cliënt zal geen aanduiding(en) met betrekking tot de auteursrechten, merken,
handelsnamen van Leverancier of enig ander recht van intellectuele eigendom
uit de Software, Documentatie of anderszins (doen) verwijderen of (laten)
wijzigen dan wel op enigerlei wijze gebruiken voor de uitoefening van diens
eigen onderneming of eigen organisatie.

6.3 Behoudens wettelijke uitzonderingen, is Cliënt niet gerechtigd de Software
geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Leverancier. Leverancier is gerechtigd zijn toestemming te weigeren of
daaraan voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 7. SUPPORT
7.1 Tijdens de Licentie kan Cliënt gebruik maken van ondersteuning, behorend bij
diens keuze van de Software en zoals nader gespecificeerd in diens account bij
Leverancier. Die ondersteuning wordt door Leverancier verleend met behulp van
de Documentatie.

7.2 Leverancier is geheel vrij tijdens de duur van de Overeenkomst de
ondersteuning en/of de Documentatie aan te passen, te wijzigen, te verbeteren
en/of te beperken, op welke manier dan ook en al dan niet vanwege fouten en/of
gebreken in de Software en/of de Documentatie danwel vanwege nieuwe
beschikbare technieken de Software danwel de Documentatie betreffende,
zonder dat Cliënt enige compensatie voor reeds voldane Licentievergoedingen
daaraan ontleent en evenmin enige aanspraak op schadevergoeding heeft.

ARTIKEL 8. HOSTING
8.1 De Licentie zal door Cliënt worden uitgeoefend op via Leverancier ter beschikking
gestelde schijfruimte, waarvoor Leverancier hostingdiensten aan Cliënt verleent.

8.2 Cliënt zal de overeengekomen schijfruimte, zoals vastgelegd in diens account en
behorend bij de Software, niet overschrijden. Alle gebruik van schijfruimte,
dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot
de met Cliënt overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een Licentieperiode
door Cliënt niet is gebruikt, zal niet kunnen worden benut in een volgende Licentieperiode.
Voor overschrijding van de voor Cliënt geldende maxima zal Leverancier een extra vergoeding
in rekening brengen conform de bij Leverancier geldende tarieven.

8.3 Cliënt is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de
instellingen, het gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de resultaten
van de dienst worden ingezet.

8.4 Cliënt zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden
gedragen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige
rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, niet in
strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot
systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of
data te verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van
enig andere wettelijke verplichting.

8.5 Leverancier kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik
stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud.

8.6 Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan
te beperken, is Leverancier steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake
een handelen of nalaten van of voor risico van Cliënt.

8.7 Cliënt is gehouden om zijn systemen en infrastructuur adequaat te beveiligen.
Cliënt zal de resultaten van de dienstverlening zelf regelmatig moeten controleren.
Leverancier is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de dienstverlening.

8.8 Leverancier is niet verantwoordelijk voor herstel van verloren gegevens. Bij
Cliënt ligt de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van
de hostingdienst door Cliënt worden verwerkt.

ARTIKEL 9. GARANTIES
9.1 Indien en voor zover substantieel niet wordt voldaan aan de door Leverancier
kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de Software in de
Documentatie en dit gebrek reproduceerbaar is bij andere gebruikers van de Software,
zal Leverancier zich naar beste vermogen inspannen dit gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen.
Tot enige andere verplichting ten aanzien van de wijze van uitvoering van de Overeenkomst kan
Leverancier niet worden gehouden. Leverancier is met name niet aansprakelijk voor direct of
indirecte gevolgen van dergelijke gebreken.

ARTIKEL 10. OVERMACHT
10.1 Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten
aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvatting voor zijn rekening komt. Onder overmacht aan de zijde van
Leverancier wordt onder meer verstaan: (a) overmacht van toeleveranciers van
Leverancier, (b) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van
toeleveranciers van Leverancier, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,
programmatuur of materialen van derden, (d) overheidsmaatregelen, (e)
elektriciteitsstoring, (f) storing van Internet, data netwerk- of
telecommunicatiefaciliteiten, (g) oorlog en (h) algemene vervoersproblemen.

10.2 In het geval van overmacht heeft Cliënt geen recht op ontbinding van de
Overeenkomst of op schadevergoeding.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID LEVERANCIER
11.1 In geval van fouten en/of gebreken in de Software, is de aansprakelijkheid van
Leverancier beperkt tot hetgeen hiervoor is bepaald in artikel 9. Daarnaast is
hoogstens in voorkomend geval de totale aansprakelijkheid van Leverancier
beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het eenmalige
bedrag van de Licentievergoeding, exclusief BTW en andere heffingen/belastingen.

11.2 De aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, zoals schade door
bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Cliënt,
schade verband houdende met het gebruik van zaken, materialen of
programmatuur van derden is uitdrukkelijk uitgesloten. Eveneens is uitgesloten
de aansprakelijkheid van Leverancier verband houdende met verminking,
vernietiging of verlies van gegevens, bestanden of documenten.

11.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
Leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Leverancier
vervalt door het enkele verloop van 30 dagen na het ontstaan van de vordering.

ARTIKEL 12. RELATIE PARTIJEN
12.1 De Overeenkomst laat de onafhankelijkheid van Leverancier en Cliënt ten
opzichte van elkaar voor het overige onverlet. Met de Overeenkomst wordt niet
beoogd enig partnerschap, agentschap of andere vorm van samenwerking aan te
gaan en schept ook geen exclusieve relatie anders dan in de Overeenkomst is
bepaald.

12.2 Het is Cliënt niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst
aan een derde over te dragen anders dan met schriftelijke toestemming van
Leverancier.

12.3 De Overeenkomst tezamen met het account van Cliënt bij Leverancier omvat de
gehele overeenstemming van Partijen. Alle mondelinge dan wel schriftelijk
omtrent de Software gemaakte afspraken voorafgaand aan de Overeenkomst, in
welke vorm dan ook, komen hiermee te vervallen. Nadere afspraken tussen
partijen zullen altijd worden beheerst door deze Overeenkomst. Algemene
Voorwaarden van Cliënt, hetzij inkoop- hetzij verkoopvoorwaarden, missen
toepassing, ook al is in die voorwaarden anders bepaald.

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
13.1 De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag
der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken (het “Weens Koopverdrag”) is niet van toepassing.
13.2 De rechter in het Arrondissement Midden-Nederland (Nederland) is bij uitsluiting
bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Cliënt en Leverancier, dat verband
houdt met de Overeenkomst.

 

Versie SLC_XA_Flow.2019.V1.0